ban 1

gerb

 

  • На головну
  • Регуляторні акти
  • ПРОЕКТ УКРАЇНА РУЖИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації

ПРОЕКТ УКРАЇНА РУЖИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації

Про затвердження  Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання земель, прозорого механізму визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, визначення виконавця земельних торгів, відповідно до частини третьої статті 122, частини шостої статті 136 Земельного кодексу України, Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2012 року N 579 (Порядок N 579), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за N 1655/21967, керуючись ст. ст. 6, 13, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.  Затвердити Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області Марущака А.М.

Голова державної

адміністрації                                                                                    Н.Г. Скавінська

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

                                                                                       

                             №

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації

I. Загальні положення.

1. Це Положення визначає організацію діяльності конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, що застосовується районною державною адміністрацією у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах у разі якщо фінансування відповідних послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель,  та/або проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів.

2. Конкурсна комісія з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації (далі - Комісія) є постійно діючим органом,  який утворюється з метою дотримання Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2012 року № 579 (Порядок № 579), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967, у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2012 року № 579 (далі - Порядок № 579), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Комісія займається підготовкою та проведенням конкурсів з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної власності, право розпорядження якими належить районній державній адміністрації, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, вирішує спірні питання, які виникають під час підготовки і проведення конкурсів.

 

II. Порядок створення та організація діяльності Комісії.

1. Комісія утворюється у складі семи осіб, з числа яких призначаються голова Комісії та секретар.

До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області та представники відділу Держгеокадастру у Ружинському районі (за згодою).

Склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Комісію очолює голова Комісії. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови Комісії – секретар Комісії.

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності.

Засідання Комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників конкурсу.

2. Основними завданнями та функціями Комісії є:

- визначення умов проведення конкурсу;

- визначення строку проведення конкурсу;

- опублікування інформації про проведення конкурсу;

- розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з'ясування їх відповідності вимогам Порядку, повноти та своєчасності подання;

- визначення учасників конкурсу;

- розгляд конкурсних пропозицій;

- визначення переможців конкурсу;

- визнання конкурсу таким, що не відбувся;

- складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження організатору земельних торгів.

3. Голова Комісії у межах наданих повноважень:

- скликає засідання Комісії;

- головує на засіданнях Комісії;

- організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених Порядком;

- у разі порушення вимог Порядку в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення із зазначенням обґрунтованих підстав відмови, викладених у протоколі розгляду поданих претендентами підтвердних документів;

- у разі необхідності залучає до роботи Комісії експертів та консультантів.

4. Секретар Комісії:

- готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

- забезпечує виконання доручень голови Комісії;

- оформляє протоколи засідань Комісії.

5. На період відсутності голови та/або секретаря Комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням організатора земельних торгів на одного з членів Комісії. На період довготривалої відсутності інших членів Комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням організатора земельних торгів відбувається заміна тимчасово відсутніх членів Комісії.

6. Рішення Комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Секретар Комісії на засіданні Комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців згідно з додатком 3 до Порядку.

7. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова Комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени Комісії.

8. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців Комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному  конкурсі  надійде  заява тільки від претендента, який подавав свою

конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, Комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів за умови дотримання вимог пункту 2.3 розділу II Порядку.

При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов'язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

9. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова Комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

10. У триденний строк після затвердження протоколу Комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

Керівник апарату Ружинської

районної державної адміністрації

Житомирської області                                                                         А.М. Марущак