ban 1

gerb

 

Проект розпорядження голови Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

смт. Ружин                                            №

Про затвердження  Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання земель, прозорого механізму визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, визначення виконавця земельних торгів, відповідно до частини третьої статті 122, частини шостої статті 136 Земельного кодексу України, Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2012 року N 579 (Порядок N 579), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за N 1655/21967, керуючись ст. ст. 6, 13, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації, що додається.
 1. Дане розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області Марущака А.М.

Голова державної

адміністрації                                                                                    Н.Г. Скавінська

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації

 1. Загальні положення.
 1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, що застосовується районною державною адміністрацією у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах у разі якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується (вартість робіт не перевищує 100 тис. грн.), але фінансування відповідних послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів здійснюється за бюджетні кошти.
 2. Конкурсна комісія з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах районної державної адміністрації (далі — Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється з метою дотримання Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2012 року № 579 (Порядок № 579), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967, у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2012 року № 579 (далі — Порядок № 579), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4

 1. Комісія займається підготовкою та проведенням конкурсів з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної власності, право розпорядження якими належить районній державній адміністрації, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, вирішує спірні питання, які виникають під час підготовки і проведення конкурсів.
 2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

— виконавці робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавці земельних торгів (далі — Виконавці) — суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на провадження відповідних видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

— вихідні дані — сукупність даних (відомостей, документів), які надаються організатором земельних торгів виконавцю для проведення послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, для проведення земельних торгів;

— конкурсна документація — конкурсна пропозиція та підтвердні документи, передбачені умовами конкурсу, що подаються до конкурсної комісії;

— конкурсна пропозиція — пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів;

— підтвердні документи — документи, які визначають правовий статус претендента, підтверджують його право на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів, а також документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

— претендент — суб’єкт господарювання, який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу;

— умови конкурсу — обов’язковий для претендентів перелік вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;

— учасник конкурсу — претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі.

 

 1. Порядок створення та організація діяльності Комісії.
 1. Комісія утворюється у складі семи осіб, з числа яких призначаються голова Комісії та секретар.

До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області та представники відділу Держгеокадастру у Ружинському районі (за згодою).

Склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Комісію очолює голова Комісії. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови Комісії – секретар Комісії.

5

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності.

 1. Основними завданнями та функціями Комісії є:

— визначення умов проведення конкурсу;

— визначення строку проведення конкурсу;

— опублікування інформації про проведення конкурсу;

— розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності вимогам пункту 12 розділу III цього Положення, повноти та своєчасності подання;

— визначення учасників конкурсу;

— розгляд конкурсних пропозицій;

— визначення переможців конкурсу;

— визнання конкурсу таким, що не відбувся;

— складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження організатору земельних торгів.

 1. Голова Комісії у межах наданих повноважень:

— скликає засідання Комісії;

— головує на засіданнях Комісії;

— організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням;

— у разі порушення вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення із зазначенням обґрунтованих підстав відмови, викладених у протоколі розгляду поданих претендентами підтвердних документів;

— у разі необхідності залучає до роботи Комісії експертів та консультантів.

 1. Секретар Комісії:

— готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

— забезпечує виконання доручень голови Комісії;

— оформляє протоколи засідань Комісії.

 1. На період відсутності голови та/або секретаря Комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням організатора земельних торгів на одного з членів Комісії. На період довготривалої відсутності інших членів Комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням організатора земельних торгів відбувається заміна тимчасово відсутніх членів Комісії.

III. Підготовка до проведення конкурсу.

 1. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців готується Комісією і повинна містити:

— мету проведення робіт;

— дані про земельні ділянки:

6

— місце розташування;

— орієнтовний розмір;

— цільове призначення;

— умови конкурсу;

— перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;

— строк подання конкурсної документації;

— поштову адресу, за якою подаються документи;

— інформацію про проведення конкурсу;

— дату, час і місце проведення конкурсу;

— відомості про місцезнаходження Комісії, контактні телефони.

 1. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується організатором на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та (у разі наявності) на офіційному веб-сайті організатора земельних торгів, а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

На офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів інформація розміщується безкоштовно.

 1. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» або «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» або «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

— згода на обробку персональних даних (додаток 2 до цього Положення) (для претендента — фізичної особи — підприємця);

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

— копія(ї) ліцензії(й);

7

— копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);

— інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, що будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні Комісії.

 1. Комісія на засіданні, що проводиться наступного робочого дня після останнього дня подання конкурсної документації, розглядає подані претендентами підтвердні документи з метою з’ясування їх відповідності вимогам пункту 12 розділу ІІІ цього Положення, повноти та своєчасності подання. Результати цього засідання Комісії оформляються протоколом розгляду поданих претендентами підтвердних документів. Протокол підписують голова Комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени Комісії.
 2. У разі неповноти, невідповідності вимогам пункту 12 розділу ІІІ цього Положення наданих підтвердних документів, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови, викладених у протоколі розгляду поданих претендентами підтвердних документів.

 

 1. Порядок проведення конкурсу.
 1. Засідання Комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс — за наявності не менше двох учасників конкурсу.

8

 1. Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

1) кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною:

— 3 бали — найбільша пропозиція;

— 2 бали — друга за найбільшою пропозиція;

— 1 бал — інші пропозиції.

 1. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

1) запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

— 15 балів — найменша пропозиція;

— 12 балів — друга за найменшою пропозиція;

— 8 балів — третя за найменшою пропозиція;

7 балів — інші пропозиції;

2) запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

— 5 балів — найменша пропозиція;

4 бали — друга за найменшою пропозиція;

— 3 бали — інші пропозиції;

3) кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

— 3 бали — найбільша пропозиція;

— 2 бали — друга за найбільшою пропозиція;

— 1 бал — інші пропозиції;

4) кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (уразі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

— 3 бали — найбільша пропозиція;

— 2 бали — друга за найбільшою пропозиція;

— 1 бал — інші пропозиції.

 1. Рішення Комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Секретар Комісії на засіданні Комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців згідно з додатком 3 до цього Положення.

 1. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова Комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени Комісії.
 2. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців Комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде  заява тільки від претендента, який подавав свою

9

конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, Комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів за умови дотримання вимог пункту 12 розділу III цього Положення.

При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

 1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова Комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
 2. У триденний строк після затвердження протоколу Комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.
 3. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті організатора земельних торгів, а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.
 4. За результатами конкурсу організатор земельних торгів не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів.

Керівник апарату Ружинської

районної державної адміністрації

Житомирської області                                                                         А.М. Марущак

10

Додаток 1

до Положення

До конкурсної комісії     ____________________________

(місцезнаходження комісії)

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів

(непотрібне закреслити)

Претендент ________________________________________________________________(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я тапо батькові фізичної особи — підприємця) 

Керівник __________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

________________________________________________________________

Місцезнаходження________________________________________________

Телефон_____________Тел./факс_____________Е-mail _________________

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:

________________________________________________________________

(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

______________________________________

(дата заповнення заяви)

______________________________________

(підпис керівника юридичної особи/фізичної особ підприємця)

М.П.

11

Додаток 2

до Положення

До конкурсної комісії     ____________________________

(місцезнаходження комісії)

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я,______________________________________________________________,                                                                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених пунктом 2.3 розділу ІІ Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року N 579 (Порядок N 579).

______________________                                      ____________________

(дата)                                               (підпис)                                                  (ПІП)

12

Додаток 3

до Положення

До конкурсної комісії     ____________________________

(місцезнаходження комісії)

ВІДОМІСТЬ

підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавця:

_______________________________________________________________

(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

№ з/п Учасник конкурсу Кількість набраних балів
     
     
     
     
     
     

Голова комісії     ____________________                          ________________

(підпис)    (ініціали, прізвище)

Секретар комісії  ____________________                          ________________

(підпис)    (ініціали, прізвище)