• На головну
  • Інвестиційна привабливість Ружинського району
  • Програма залучення інвестицій

Програма залучення інвестицій в економіку Ружинського району на 2011-2015 роки

РУЖИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

VІ сесія                                                                                 VІ скликання

 від 24 березня 2011 року

Про Програму залучення

інвестицій в економіку

Ружинського району на

2011-2015 роки

Розглянувши подану районною державною адміністрацією Програму залучення інвестицій в економіку Ружинського району на 2011-2015 роки, відповідно до ст.  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійних комісій, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму залучення інвестицій в економіку Ружинського району на 2011-2015 роки  (додається).

2. Управлінням та відділам райдержадміністрації,  керівникам підприємств, установ та організацій, задіяних у виконанні заходів програми, забезпечити їх реалізацію.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

Голова ради                                                               Б.О.Ходаківський

Додаток

до рішення сесії районної ради

від 24 березня 2001 року

 

Програма

залучення інвестицій в економіку Ружинського району

на 2011-2015 роки

 І. Загальна характеристика

 Програми залучення інвестицій в економіку Ружинського району на 2011-2015 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Рішення обласної ради третьої сесії VI скликання від 28.12.10 № 57 «Про програму залучення інвестицій в економіку Житомирської області на 2011-2015 роки»

3.

Розробник Програми Управління економіки райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми Управління та відділи райдержадміністрації, інші районні  установи та організації

5.

Відповідальний виконавець Програми Управління економіки

райдержадміністрації

6.

Учасники Програми Управління та відділи райдержадміністрації, інші районні  установи та організації, суб’єкти підприємницької діяльності

7.

Термін реалізації Програми 2011 — 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми районний

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. 30 225,0

9.1

У тому числі бюджетних коштів, тис. грн. 25,0

10.

Основні джерела фінансування Програми кошти інвесторів

ІІ. Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики 

в районі  протягом 2006 — 2010 років

На виконання заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності впродовж 2006-2010 років в районі основна увага приділялась формуванню позитивного інвестиційного іміджу та пошуку інвесторів. Протягом даного періоду було проведено:

— залучено інвесторів у сільськогосподарську сферу району:  в 2006 році на базі господарств сіл Мовчанівка та Заруденці, в 2007 році – на базі господарства с. Голубівка —  розпочало роботу ТОВ «Ново фастівське»; на базі господарств сіл Огіївка, Княжики та Городок в 2006 році  розпочало роботу ДП «Ілліч-Агро-Умань».

— в 2009  році на базі господарств сіл Бистрик та Вільнопілля розпочало роботу ТОВ СП «Нібулон». Також даним підприємством відновлено роботу цеху по виробництву ковбасних виробів в с. Бистрик.

В с. Чорнорудка введено в експлуатацію хлібоприймальне підприємство ПСП АФ «Світанок».

— в 2009 – 2010 роках делегація сільськогосподарських виробників приймала участь у міжнародній агропромисловій виставці – ярмарку «Агро-2009» та «Агро-2010», яка проходила в м. Києві.

Приймалась участь у 2-х інвестиційних форумах:

— 8  лютого 2006 року приймалась участь в ІV інвестиційному форму в м. Житомирі.

— 4 квітня 2008 року приймалась участь у форумі-презентації області «Житомирщина інвестиційна» в м. Києві.

Приймалась в 2009 році участь у засіданні міжнародного Трейд-клубу.

З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал району, сформовано презентаційні матеріали про район, які включають презентаційні буклети, диски, інформацію по вільних земельних ділянках та незадіяних виробничих приміщення, їх електронні версії розміщено на сайтах районної державної адміністрації та головного управління економіки облдержадміністрації.

         За  результатами  інвестиційного розвитку в 2010 році, незважаючи ще на фінансову нестабільність економіки, забезпечено зростання інвестицій в основний капітал в 2 рази в порівнянні з 2009 роком.

За січень-вересень 2010 року освоєно капітальних інвестицій на суму 21 млн. 648 тис. грн., в тому числі інвестицій в основний капітал — 18 млн. 428 тис. грн. з них рахунок коштів держаного бюджету 426 тис. грн.

         Прямі іноземні інвестиції на 1 жовтня 2010 року становлять 1 млн. 603 тис. дол. США.

     Динаміка

інвестицій в основний капітал та іноземних інвестицій

за 2006-2009 роки

 

Показники

Один. Виміру

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

9 місяців 2010 року

Інвестиції в основний капітал

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування

тис. грн.

11 514

15 364

26 579

16 128

18 428

Темп росту інвестицій в основний капітал у порівняльних цінах

%

79,0

112,2

132,3

55,5

212,5

Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення

грн.

370,0

497,1

876,3

540,1

617,1

Іноземні інвестиції

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – усього

млн. дол. США

1603,0

1603,0

1603,0

Приріст іноземного капіталу  з початку року

млн. дол. США

1603,0

Темп росту прямих іноземних інвестицій

%

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення

дол. США

51,9

53,3

55,1

Порівняно з 2006 роком, обсяг інвестицій в основний капітал в 2009 році  збільшився на 40,1 % або на 4 614 тис. грн., в 2010 році обсяг інвестицій в основний капітал порівняно з 2006 роком збільшився на 60 % або на 6 914 тис. грн.

Найвагомішу частку усіх капітальних вкладень спрямовано у розвиток сільського господарства – 40 % та промисловості — 11 %. В 2010 році вкладено інвестицій в розвиток агропромислового комплексу району в сумі 7366 тис. грн.  та в розвиток промисловості — 2035 тис. грн.

Найбільше коштів вкладено в розвиток в 2010 році ДП «Ружин-молоко», ДП «Агрофірма «Ян» ПП «Ян», СВК «Ружинський», ПСП «Батьківщина», ДП «Рогачівське» та ДП АФ «Немиринецьке».

На протязі 5-ти років у економіку району надійшло інвестицій в основний капітал в сумі 88 013 тис. грн.

В 2008 році в районі вперше зареєстровано іноземні інвестиції у сумі 1 603 тис. дол. Дані кошти вкладено ТОВ «Верхівнянський гранітний кар’єр» двома інвесторами з Кіпру та Польщі. В 2009 та 2010 роках реєстрація іноземних інвестицій на території району відсутня.

Аналіз надходження інвестицій в основний капітал протягом 2006-2010 років показує,  що надходження їх в економіку району відбувалося не рівномірно, у зв’язку з складними процесами, які відбувалися в економіці, включаючи світову фінансову кризу, яка негативно вплинула на інвестиційну активність.

 

ІІІ. Мета, цілі та основні завдання Програми

Метою Програми є досягнення суттєвого збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку району, в тому числі іноземних, для забезпечення сталого економічного зростання та створення нових високооплачуваних, кваліфікованих робочих місць, привабливого інвестиційного іміджу та розвиненої інфраструктури за рахунок підвищення рівня інвестиційної привабливості району та покращення її інвестиційного клімату.

Сфера дії Програми

Дія Програми спрямована на консолідацію зусиль місцевих органів влади, громадських об’єднань та суб’єктів господарювання в напрямку розвитку інвестиційної діяльності в Ружинському районі.

Основні цілі Програми:

1. Підвищення інвестиційної привабливості району за рахунок створення стабільного та прогнозованого середовища в районі.

2. Забезпечення за рахунок впровадження науково обґрунтованих пріоритетів галузевого та територіального спрямування інвестиційних ресурсів:

— подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій і населених пунктів району;

— формування оптимальної структури товарного виробництва, робіт, послуг для найбільш повного та ефективного використання потенціалу району.

3. Забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності підприємств району за рахунок оновлення і вдосконалення виробничо- технічної бази, впровадження новітніх технологій виробництва та менеджменту, систем управління якістю, підвищення експортного потенціалу.

Програмні завдання:

1. Створення сприятливого інвестиційного середовища для приватного капіталу:

1.1.    Стимулювання розвитку підприємницької діяльності та зростання ділової активності.

1.2.    Забезпечення прозорості процедур прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади у сфері впровадження інвестиційно-інноваційної діяльності.

1.3.     Підвищення ефективності державного управління у сфері інвестиційної діяльності.

1.4.     Забезпечення досудового врегулювання спорів між інвесторами та органами влади на колегіальній основі за безпосередньої участі інвестора і незалежних фахівців.

2. Підтримка реалізації пріоритетних проектів:

2.1. Впровадження різних форм співпраці влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів.

2.2. Узагальнення та поширення передового досвіду щодо стимулювання реалізації пріоритетних інвестиційних проектів.

3. Формування привабливого інвестиційного іміджу району  в Україні та за її межами:

3.1. Розповсюдження інформації про Ружинський район  в  Україні та за її межами.

3.2. Забезпечення періодичного оновлення інформації про район, сформованих баз даних інвестиційних пропозицій, ресурсів, незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок тощо.

3.3. Участь у виставках, ярмарках, презентаціях інвестиційних проектів, вітчизняних товарів та послуг.

3.5. Організація зустрічей посадових осіб райдержадміністрації з інвесторами, в тому числі іноземними.

3.6. Розвиток партнерства з іншими районами області та регіонами України.

4. Сприяння ресурсному забезпеченню суб’єктів інвестиційної діяльності:

4.1. Запровадження різних форм співфінансування інвестиційних проектів на території району.

4.2. Створення ефективних механізмів мобілізації фінансових ресурсів для реалізації інвестиційної програми району.

4.3. Орієнтація місцевих бюджетів на стимулювання інвестиційної діяльності.

5.  Адміністративно-кадрове забезпечення регулювання інвестиційних процесів у районі:

5.1. Підвищення фахового рівня службовців, які здійснюють безпосереднє управління інвестиційними процесами в районі. Забезпечення підвищення кваліфікації службовців органів влади з питань забезпечення ефективного регулювання підприємницької діяльності та залучення інвестицій.

5.2. Використання в роботі нових інформаційних технологій.

6. Забезпечення інфраструктурно-технічного обслуговування суб’єктів інвестиційної діяльності:

6.1. Забезпечення покращення дорожньої інфраструктури шляхом акумуляції бюджетних ресурсів на важливих виробничо-господарських об’єктах району.

6.2. Сприяння у залученні інвестицій, спрямованих на модернізацію виробничого потенціалу господарського комплексу району, що в свою чергу забезпечуватиме швидкий обіг капіталовкладень.

6.4. Впровадження проектів, спрямованих на забезпечення розвитку торговельної, транспортної, технологічної, інженерної та телекомунікаційної інфраструктури.

7. Формування сприятливих умов для розвитку інноваційної сфери в районі:

7.1.  Підтримка реалізації інноваційно-інвестиційних проектів в  районі.

7.2. Інформаційна підтримка інноваційних процесів в районі.

ІV. Система програмних заходів

1. Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності – це проведення постійного аналізу реалізації існуючих нормативних актів, що регулюють господарську діяльність на території району та підготовку пропозицій щодо їх змін.

До основних напрямків удосконалення нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності належать:

1.1. Проведення роботи, пов'язаної з укладенням угод щодо інвестиційного співробітництва, обміном інформацією про нормативно-правові акти в сфері інвестиційної діяльності.

1.2. Підготовка та прийняття нормативно-правових актів з питань регулювання інвестиційної діяльності в районі.

1.3. Проведення аналізу нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності з метою подання пропозицій щодо їх удосконалення (галузеві управління облдержадміністрації).

1.4. Формування пропозицій щодо стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, удосконалення умов оподаткування, які стимулюють поновлення основних виробничих фондів та розвиток малого бізнесу.

1.5. Проведення аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів.

2. Фінансове забезпечення має за мету створення в районі стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитного стимулювання, спрощення доступу підприємств до фінансово-кредитних ресурсів тощо.

Запровадження фінансово-кредитної підтримки має відбуватися шляхом:

2.1. Передбачення виділення коштів з районного бюджету для організаційної та рекламної підтримки реалізації Програми на районному рівні.

2.2. Організація тісної співпраці ділових кіл району з представниками банківських та інших кредитно-фінансових установ.

3. Інформаційне забезпечення передбачає забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання до інформаційних джерел нормативно-правової та іншої інформації про наявні інвестиційні пропозиції.

З цією метою планується:

3.1. Забезпечити оперативне доведення до інвесторів через засоби масової інформації, міжнародну інформаційну систему Internet та презентаційні матеріали інформації про правове регулювання інвестиційної діяльності в районі, даних про інвестиційні проекти, незадіяні виробничі приміщення та вільні земельні ділянки на території району, а також щодо надходження інвестицій в економіку району, реалізації інвестиційних проектів.

3.2. Проводити анкетування підприємств з інвестиційним капіталом для виявлення основних проблем, з якими вони зустрічаються в процесі своєї діяльності та пошуку шляхів для їх вирішення.

3.3. Готувати “візитні картки” району, інші рекламно-презентаційні матеріали при виділенні коштів з районного бюджету на дані цілі.

3.4. Проводити презентації та інвестиційні бізнес-форуми із залученням широкого кола потенційних інвесторів і засобів масової інформації.

3.5. Всебічно сприяти інвесторам у процесі започаткування та реалізації  ними інвестиційних проектів на території району.

V. Ефективність та результативність Програми

До участі у впровадженні Програми будуть залучені управління та відділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, зацікавлені підприємства, установи та організації.

У разі потреби, зміни та доповнення до заходів щодо реалізації Програми  вносяться в установленому порядку.

Результати оцінювання стану реалізації та ефективності Програми є основою для її актуалізації і полягають в аналізі наступних показників:

Показники загального рівня досягнення цілей

Показник

Джерело інформації

Збільшення обсягу іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал  

Річні звіти, складені на основі статистичних даних

Зростання виробництва на душу населення
Зростання об’ємів випуску продукції
Зменшення рівня безробіття
Збільшення рівня середньої заробітної плати
Збільшення кількості новостворених підприємств малого та середнього бізнесу
Збільшення об’єму експорту
Збільшення обсягів імпорту

Реалізація завдань і заходів Програми дасть змогу до 2015 року:

– збільшити обсяги іноземних інвестицій на 20 % та інвестицій в основний капітал – у 1,5 рази;

– зменшити рівень безробіття до 3 % та створити понад  500 нових робочих місць;

–   підвищити рівень інвестиційно-інноваційної активності підприємств;

— покращити співпрацю між кредитно-фінансовими установами та підприємствами.

 

VІ. Нормативно-правове регулювання

Програма залучення інвестицій в економіку Ружинського району на 2011-2015 роки розроблена відповідно до чинного законодавства в Україні, зокрема, до вимог Закону України “Про інвестиційну діяльність”. Крім названого Закону, правовим підґрунтям Програми є Господарський кодекс України, закони України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про захист іноземних інвестицій на Україні”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”,  “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інші нормативно-законодавчі акти, які визначають норми інвестиційної діяльності на території України.

                           

VІІ. Прикінцеві положення

  1. Передбачити виділення коштів на виконання Програми під час розробки та затвердження проекту  районного бюджету та Програми економічного і соціального розвитку району  на черговий рік. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на реалізацію Програми, визначається у видатковій частині районного бюджету окремим рядком.
  2. Щорічно затверджувати заходи, спрямовані на виконання районної програми залучення інвестицій в економіку Ружинського району на 2011-2015 роки, розпорядженням голови райдержадміністрації.
  3. Зміни та доповнення до Програми і заходів щодо виконання Програми її розробникам вносити за результатами моніторингу.

VIІI. Напрями діяльності і заходи Програми залучення інвестицій в

економіку  Ружинського району на 2011-2015 роки

 

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

Очікуваний результат

1.

Участь делегацій району у виставково-ярмаркових заходах

2011-2015 роки

Управління економіки та агропромислового комплексу райдержадміністрації

не потребує фінансування

Просування товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках та відкриття нових ринків

2

Прийом іноземних делегацій з ініціативи посольств та зарубіжних країн

2011-2015 роки

Райдержадміністрація

налагодження міжнародних зв’язків та нових партнерських стосунків

3

Участь у інвестиційних форумах,  семінарах, конференціях з інвестиційно-інноваційної діяльності

2011-2015 роки

Управління економіки та агропромислового комплексу райдержадміністрації, зацікавлені особи

не потребує фінансування

Пошук потенційних інвесторів, формування позитивного інвестиційного іміджу

4

Візити представників району до зарубіжних країн з ініціативи посольств, інших організацій та зарубіжних партнерів

2011-2015 роки

Райдержадміністрація

Налагодження міжнародних зв’язків, пошук потенційних інвесторів,  формування позитивного інвестиційного іміджу

5.

Оновлення рекламно-презентаційних, інвестиційних збірників, компакт-дисків, рекламних буклетів

2011-2015 роки

Управління економіки,

райдержадміністрації

місцевий бюджет

2011-5,0

2012-5,0

2013-5,0

2014-5,0

2015-5,0

поширення інформації про економічний потенціал району серед потенційних інвесторів

6.

Доведення через міжнародну інформаційну систему «Інтернет» до потенційних інвесторів даних про інвестиційні пропозиції, що пропонуються до реалізації в районі.

2011-2015 роки

Управління економіки райдержадміністрації

не потребує фінансування

пошук потенційних інвесторів

7

Поновлення баз даних про вільні земельні ділянки та незадіяні виробничі приміщення

2011-2015 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Не потребує фінансування

Пошук потенційних інвесторів

8

Будівництво піщаного кар’єру в с. Трубіївка

2011-2012 роки

ТОВ «Ружин-кварц»

Власні кошти підприємства

12 000,0

Створення 55 нових робочих місць

9

Створення малої молочно-товарної ферми с. Прибережне

2011 рік

ФГ «Альона-Гребінь»

Власні кошти підприємства

1 000,0

Створення 10 нових робочих місць

10

Встановлення молокопроводу сучасного типу

2011 рік

ДП «Рогачівське»

Власні кошти підприємства

200,0

 

11

Створення племінної ферми по вирощуванню птиці в с. Йосипівка

2011-2012 роки

ВАТ «Йосипівське»

Власні кошти підприємства

2 000,0

Створення 25 нових робочих місць

12

Будівництво підприємства по вирощуванню та переробці фруктів

2011-2012 роки

СФГ «Ружин-сад»

Власні кошти підприємства

15 000,0

Створення 50 нових робочих місць

13

Всього по Програмі:

х

х

х

місцевий бюджет – 25,0

кошти інвесторів — 30 200,0

х

Керуючий справами

районної ради                                                                      М.Б.Ярошевський

PrintEmail