ban 1

gerb

 

Архівний сектор  Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області
 
Салюк Валентина Іванівна – завідувач архівного сектору

Гродовська Тетяна
Василівна- архіваріус архівного сектору
Адреса: Житомирська область, смт.Ружин, вул.Бірюкова 2, кабінет  №12 
Телефон  (04138) 3-15-90
Графік роботи : понеділок –четвер з 08:45 -18:00, п’ятниця -09:00-17:00 
Обідня перерва з 13:00 до 14:00
Архівний сектор підпорядкований голові Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області, а також підзвітний і підконтрольний Державному архіву Житомирської області.
Архівний сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів Житомирської обласної державної адміністрації та Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області, а також Положенням про  архівний сектор Ружинської   райдержадміністрації.
Основними функціями Сектору є:
1) складання і за погодженням з Державним архівом Житомирської області подання для затвердження в установленому порядку проектів державних цільових програм, затвердження планів розвитку архівної справи в Ружинському районі, забезпечення їх виконання;
2) забезпечення зберігання, обліку і охорони:
- документів Національного архівного фонду з різними носіямиінформації, переданих Сектору державними органами, органами місцевогосамоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно відформи власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, якідіють (діяли) на території Ружинського району;
- документів особового походження;
-друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуютьсядля довідково-інформаційної роботи;
- облікових документів і довідкового апарату до них;
3) організація роботи, пов’язаної з внесенням профільних документівдо Національного архівного фонду або вилученням документів з ньогонезалежно від місця зберігання і форми власності на них;
4) проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізудіяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно відформи власності та підпорядкування;
5) інформування Державного архіву Житомирської областіпро виявленняархівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, атакож про здійснення продажу документів Національного архівного фонду зметою реалізації переважного права держави на їх придбання;
6) ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб – джерелформування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльностіяких не утворюються документи Національного архівного фонду, якіперебувають у зоні комплектування сектору, на підставі затвердженихсписків;
7) подання на затвердження Державному архіву Житомирської області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебуваютьу зоні комплектування сектору;
8) перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодствадержавних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установта організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян,громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю задотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівніустанови шляхом проведення планових та позапланових перевірок, наданнязазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організаціїділоводства та зберіганні документів;
9) надання консультаційно-методичної допомоги в організаціїдіяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберіганняархівних документів, нагромаджених у процесі документування службових,трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Ружинського району, та інших архівних документів, що не належать до Національногоархівного фонду (трудового архіву);
10) ведення зведеного обліку архівних документів, що зберігаютьдержавні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установита організації Ружинського району, подання належних відомостей про ці документи Державному архіву Житомирської області;
11) передання Державному архіву Житомирської областіу визначені нимстроки документів та довідкового апарату до них для постійного зберігання;
12) створення і вдосконалення довідкового апарату до документівНаціонального архівного фонду;
13) організація страхування документів Національного архівногофонду, які надаються у користування поза Сектором, у порядку,встановленому законодавством;
14) надання архівних довідок, копій документів та іншим шляхомзадоволення запитів фізичних і юридичних осіб;
15) вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівнихустанов.

Інформація про роботу архівного сектору Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області

Станом на 01.01.2018 року, в архівному секторі Ружинської районної державної адміністрації Житомирської   області зберігається 108 фондів, які містять 17359 справ  постійного зберігання. У 2017 році  надійшло на зберігання 615 справ від 12 установ. Систематично подаються документи  до Держархіву Житомирської області на розгляд експертно-перевірної комісії Держархіву області. У 2017 році  схвалено 23 описи справ постійного зберігання (1176 одиниць зберігання), 11  описів справ з кадрових питань (421 одиниця зберігання), та 11 номенклатур справ. У 2017 році було проведено 13 засідань експертної комісії архівного сектору, на яких розглянуто 48 питань щодо  погодження номенклатури  справ,  описів справ та інше.  У 2017 році проведено 4 наради, 4 навчання по темі опрацювання і приймання архівних документів, складання номенклатури  справ  установ, актів вилучення для знищення  документів, що не підлягають  зберіганню та інше.  Також було розглянуто питання про роботу архівного сектору на колегії райдержадміністрації яка, відбулася 27.06.2017 року, та прийнято відповідне рішення та розпорядження голови райдержадміністрації з даного питання.

PrintEmail

Інформація про роботу архівного сектору райдержадміністрації

Архівний сектор є структурним підрозділом Ружинської райдержадміністрації, підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний  і підконтрольний  Державному архіву Житомирської області. Сектор здійснює управління архівною справою та організацією діловодства на території району, керуючись в своїй роботі Положенням про архівний сектор райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови Ружинської райдержадміністрації від 25.04.2016 року № 190. Реалізуючи державну політику у сфері архівної справи, крім видачі довідок, архівний сектор  виконує ряд інших завдань, основними з яких є збереження документів Національного архівного фонду (НАФ), координація архівною справою і діловодством на території району, єкспертиза документів та інші функції. Основними обліковими документами є: паспорт архіву, книга обліку надходжень, описи справ, справи фондів.

PrintEmail